พาณิชย์ดันนวัตกรรมไทย

พาณิชย์ ดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง

พาณิชย์ ดันงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ต่อยอดนวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต

นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรม ภายใต้ชื่องาน “Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม โดยการจัดกิจกรรมในปีนี้ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรมเข้าร่วมเจรจาจับคู่งานวิจัย กว่า 60 คู่ จากกว่า 30 บริษัท

นวัตกรรมไทย

ในปี 2565 กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมฯ ขึ้น เพื่อเป็นเวทีการเจรจาจับคู่ธุรกิจงานวิจัย ระหว่างผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปและนวัตกรรม และนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัย พร้อมให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิด และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างมูลค่าสินค้าเกษตรให้เพิ่มสูงขึ้น (Innovation Matching) และสร้างโอกาสให้กับสินค้าให้มีความโดดเด่นน่าสนใจด้วยนวัตกรรม เพื่อการรักษาและขยายตลาดเดิม เปิดตลาดใหม่ รวมถึงฟื้นตลาดเก่าในต่างประเทศ ให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

นายพิทักษ์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมฯ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากร และเพิ่มมูลค่าด้วยความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม เทคโนโลยี รวมทั้งเป็นโอกาสที่จะต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ตามแผนส่งเสริมการส่งออกภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับสินค้าไทยโดยเฉพาะสินค้าการเกษตร ให้เป็นสินค้าคุณภาพดี มีมาตรฐานสากล ตรงตามความต้องการจริงของผู้บริโภค

นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงานในครั้งนี้กรมฯ ได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยของหน่วยงานพันธมิตร คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และยังช่วยให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านงานวิจัย การขอทุนงานวิจัย และการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

นอกจากนี้ กรมฯ ยังได้รับความร่วมมือจากธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (Exim Bank) ที่มาให้คำปรึกษาด้านการเงินและแหล่งสนับสนุนการลงทุน, กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ที่มาให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อพัฒนาต่อยอดสินค้าในเชิงพาณิชย์ และสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai PDA) ที่มาให้คำปรึกษาด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรนวัตกรรม

นายพิทักษ์ กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน นวัตกรรมถือเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น กิจกรรม Agri-Tech Innovation Connection 2022 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต จึงถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะผลักดันและต่อยอดผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและสามารถนำพาให้สินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดการค้าสากลได้อย่างยั่งยืน